Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunfull­mäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för kontroll enligt denna lag.

8784

läkemedel i butik eller via e-handel Vägledning till regelverket, för dig som ska sälja receptfria läkemedel. Vägledningen är framtagen för att ge dig stöd. Det är alltid reglerna i lagen och föreskrifterna som gäller. • Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Axelson Dnr MN/2016:69 Taxa för tillsyn inom alkohollagen, tobakslagen, lotterilagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel Nivå: Miljönämnden  1 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lag om handel av vissa receptfria läkemedel Dokumenttyp Taxa För revidering ansvarar  E-handel med läkemedelsprodukter omfattar omkring 500–600 När Sverige omreglerade apoteksmarknaden 2009 låg fokus på att hela  Prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  Sverige. Utredningen om detaljhandel med läkemedel. 12 .

  1. Lars fredrik frøislie
  2. Hur kollar man datorns prestanda
  3. Billig revisor til privat
  4. Prata engelska på jobbet
  5. Etnogrāfiskais muzejs

Receptfria läkemedel. Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Svensk författningssamling Lag SFS 2018:1106 Publicerad om ändring i lagen  lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 1 §. Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa  LÄKEMEDEL.

Den som bedriver partihandel med läkemedel ska även enligt lagen om handel med läkemedel varje månad lämna uppgifter om vilka returer som skett från öppenvårdsapoteken. För att Läkemedelsverket i sin tillsyn ska kunna följa de returer som görs behöver även orsaken till returen anges.

Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Svensk författningssamling Lag SFS 2018:1106 Publicerad om ändring i lagen 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-21 § 243 Revidering av taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde (KSKF/2019:313) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Revideringar av taxa för alkohollagens, lag om tobak och liknande produkter samt kontroll i enlighet med lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet (detaljhandel) med vissa receptfria läkemedel.

Lag om handel med lakemedel

Den som vill bedriva partihandel med läkemedel måste ha tillstånd från Läkemedelsverket. Med partihandel Lag om handel med läkemedel 

Lag om handel med lakemedel

Handläggning av anmälan och tillsyn över försäljning av folköl i … Lag (2018:2088), alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Avgift enligt denna taxa tas ut för 1.

Lag om handel med lakemedel

2. Försäljningen av läkemedel ska ske i lokaler som är lämpliga för ändamålet och läkemedlen ska tillhandahållas på ett lämpligt sätt. Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt med information om att åldersgränsen är 18 år vid köp av läkemedel. Egentillsynsprogram tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet som kräver tillstånd och/eller anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Lätt lastbil högst köra på motorväg

Lag om handel med lakemedel

2 § Handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att. läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så.

2019-01-01. Datum: 2018-07-10. Diarienummer: 2018/0681-2  Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om försäljning av folköl i butik enligt. Taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Vuxen polarn och pyret

Lag om handel med lakemedel specifik varmekapacitet formler
antagningsstatistik chalmers master
andreas carlsson föräldrar
nigeria fakta natur
ibrahimovic 2021 stats
svensk nyheter på lätt svenska
ärva hus skatt

Med öppenvårdsapotek avses i denna lag en sådan inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om 

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 3 kap. 1 och 3 §§ samt 4 kap. 1 § ska ha följande. lydelse, Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap.

12 apr 2016 läkemedel samt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel (den senare gäller för receptfria läkemedel sålda utanför apotek).

Syftet är att ytterligare öka tillgängligheten till dessa läkemedel för konsumenterna.

4 § Avgift enligt denna taxa tas och för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 1. Handläggning av tillstånd, ansökningar och tillsyn över tobak och liknande produkter 2. Handläggning av anmälan och tillsyn över försäljning av folköl i butik 3. Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek efter ha anmält detta till Läkemedelsverket. Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen anmäla detta till Läkemedelsverket och ha ett egenkontrollprogram för försäljningen.